MENU MENU

Aby dowiedzieć się więcej o gwarancjach, przeczytaj zasady obowiązujące w Twoim regionie.

Konsumentom przysługują pewne ustawowe prawa gwarancyjne wynikające z lokalnego prawa w odniesieniu do dokonanych zakupów. To Twoje prawa konsumenta. Są to prawa ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów albo wymiany wadliwej gry EA lub rekompensaty od sprzedawcy (także za cyfrową zawartość EA), od którego gra została zakupiona.

Więcej informacji dotyczących danego regionu znajdziesz poniżej. Możesz także dowiedzieć się więcej o zwrotach i gwarancji zadowolenia z gry. Gwarancja zadowolenia z gry stanowi uzupełnienie ustawowych praw konsumenta.

Australia

Jakie prawa przysługują mi zgodnie z zapisami australijskiej ustawy Prawo Konsumenckie (Consumer Law) dotyczącymi gwarancji dla konsumentów?

Nasze towary i usługi mają gwarancje, których nie można wykluczyć na mocy australijskiego prawa konsumenckiego. W przypadku poważnych awarii usługi masz prawo:

 • zrezygnować z umowy serwisowej;
 • otrzymać zwrot za niewykorzystane części lub rekompensatę za obniżoną wartość.

Możesz również wybrać zwrot lub wymianę w przypadku dużych awarii. Jeśli awaria towaru lub usługi nie jest poważna, masz prawo do uzyskania naprawy w rozsądnym terminie. Jeśli tak się nie stanie, przysługuje Ci zwrot pieniędzy za towar oraz anulowanie umowy o świadczenie usługi i zwrot za niewykorzystaną część. Masz również prawo do odszkodowania za inne możliwe do przewidzenia straty lub szkody związane z awarią towaru lub usługi.

Prawa te obowiązują zarówno dla fizycznych (na nośniku), jak i cyfrowych wersji gier.

Powyższe uprawnienia ustawowe nie mogą zostać wyłączone na mocy australijskiej ustawy Prawo Konsumenckie. Więcej informacji na temat praw przysługujących zgodnie z zapisami australijskiej ustawy Prawo konsumenckie dotyczących gwarancji dla konsumentów można znaleźć na stronie Australijskiej Komisji ds. Konkurencji i Konsumentów.

Unia Europejska

Uprawnienia ustawowe

Konsumentowi przysługują pewne ustawowe prawa wynikające z lokalnego ustawodawstwa. Przez okres dwóch lat (lub dłużej w przypadku cyfrowych usług na żywo) płyta fizyczna i treści cyfrowe, które mogą być okresowo aktualizowane, nie mogą posiadać istotnych wad. Są to uprawnienia ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę internetową dla konsumentów w swoim kraju:

Unia Europejska – Francja

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom we Francji przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Są to uprawnienia ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona.

Konsumentowi przysługuje dwuletni okres od daty dostarczenia treści lub usługi cyfrowej na skorzystanie z przysługującej prawnie gwarancji zgodności w przypadku zaistnienia niezgodności. W ciągu jednego roku od daty dostawy konsument jest zobowiązany jedynie do ustalenia istnienia niezgodności, a nie daty jego pojawienia się.

W ciągu jednego roku od daty dostawy konsument jest zobowiązany jedynie do ustalenia istnienia niezgodności, a nie daty jego pojawienia się.

Prawna gwarancja zgodności oznacza obowiązek dostarczania wszelkich aktualizacji niezbędnych do utrzymania zgodności treści lub usług cyfrowych.

Prawna gwarancja zgodności uprawnia konsumenta do żądania zapewnienia zgodności treści cyfrowych lub usługi cyfrowej bez zbędnej zwłoki na podstawie jego wniosku, bez dodatkowych kosztów i bez poważnych niedogodności dla konsumenta.

Konsument może żądać obniżki ceny w przypadku zachowania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub może rozwiązać umowę i otrzymać pełny zwrot kosztów w zamian za rezygnację z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, jeżeli:

 1. Przedsiębiorca odmawia zapewnienia zgodności treści cyfrowych lub usługi cyfrowej;
 2. Wystąpiły nieuzasadnione opóźnienia w przywróceniu zgodności tych treści cyfrowych lub usługi;
 3. Nie można przywrócić zgodności treści cyfrowych lub usługi cyfrowej bez nałożenia kosztów na konsumenta;
 4. Doprowadzenie do zgodności treści cyfrowych lub usługi spowoduje poważne niedogodności dla konsumenta;
 5. Niezgodność treści cyfrowych lub usługi cyfrowej utrzymuje się pomimo nieudanej próby dostosowania treści cyfrowych przez przedsiębiorcę.

Konsumentowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli niezgodność jest tak poważna, że uzasadnia natychmiastową obniżkę ceny lub odstąpienie od umowy. W takim przypadku konsument nie jest zobowiązany do domagania się uprzednio zapewnienia zgodności treści cyfrowych lub usługi.

W przypadkach, gdy niezgodność jest nieznaczna, konsument może anulować umowę tylko wtedy, gdy umowa nie przewiduje zapłaty ceny.

Każdy okres, w którym treści cyfrowe lub usługa są niedostępne ze względu na działania mające na celu przywrócenie ich zgodności, zawiesza gwarancję, która pozostaje w mocy aż do przywrócenia stanu zgodności treści cyfrowych lub usługi.

Wyżej wymienione prawa wynikają z zastosowania artykułów L. 224-25-1 do L. Art. 224-25-31 Kodeksu Konsumenta.

Każda osoba utrudniająca wdrożenie prawnej gwarancji zgodności w złej wierze podlega grzywnie w wysokości do 300 000 EUR, która może zostać zwiększona do 10% średnich rocznych obrotów (artykuł L. 242-18-1 Francuskiego Kodeksu Konsumenta).

Konsumentom przysługuje także prawna gwarancja chroniąca przed ukrytymi wadami na podstawie art. 1641–1649 Francuskiego Kodeksu Cywilnego przez okres dwóch lat od dnia wykrycia wady. Niniejsza gwarancja daje konsumentowi prawo do żądania obniżenia ceny w przypadku zachowania zawartości lub usługi cyfrowej lub do pełnego zwrotu kosztów w zamian za zrzeczenie się treści cyfrowych lub usługi.

Japonia

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Japonii przysługują określone uprawnienia ustawowe dotyczące wadliwych produktów i/lub usług na mocy przepisów lokalnych. Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono grę EA lub inny nośnik fizyczny.  

Korea

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Republice Korei, jeżeli zakupione treści cyfrowe są wadliwe, przysługuje prawo domagania się zwrotu w ciągu jednego z poniższych okresów, w zależności od tego, który zakończy się najwcześniej: 

 • 3 miesiące od daty dostarczenia treści cyfrowych 
 • 30 dni od daty wykrycia wady treści cyfrowych 

Prawo do żądania zwrotu nie przysługuje, jeżeli 

 1. użytkownik odpowiada za wystąpienie wady lub usterki produktu, lub 
 2. dowolny z powyższych okresów już upłynął.

Przysługują Ci również określone uprawnienia ustawowe dotyczące wadliwych produktów fizycznych. Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono grę EA lub inny produkt na nośniku fizycznym.  

Więcej informacji na temat Gwarancji zadowolenia z gry znajdziesz tutaj.

Meksyk

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Meksyku przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Są to uprawnienia ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona. 

Więcej informacji znajdziesz na Meksykańskim Portalu Konsumenta.

Szwajcaria

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Szwajcarii przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Są to uprawnienia ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona.

Więcej informacji znajdziesz na Szwajcarskim Portalu Konsumenta.

Tajwan

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Tajwanie przysługują określone uprawnienia ustawowe dotyczące wadliwych produktów i/lub usług na mocy przepisów lokalnych. 

Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono grę EA lub inny nośnik fizyczny.  

Wielka Brytania

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Wielkiej Brytanii przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Przez okres dwóch lat (lub dłużej w przypadku cyfrowych usług na żywo) płyta fizyczna i treści cyfrowe, które mogą być okresowo aktualizowane, nie mogą posiadać istotnych wad. Są to uprawnienia ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Porad Obywatelskich.

Stany Zjednoczone i Kanada

Gwarantujemy oryginalnemu nabywcy, że zakupiony produkt EA jest pozbawiony wad materiałowych i fabrycznych przez okres 90 dni od daty zakupu.

Jeśli produkt okaże się wadliwy w ciągu 90 dni, należy zwrócić go sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.

Ta gwarancja nie obejmuje płyt uszkodzonych przez użytkownika przypadkowo lub w wyniku niewłaściwego bądź nadmiernego używania.

Nie odpowiadamy za szkody powstałe na skutek posiadania, użytkowania lub nieprawidłowego funkcjonowania produktu. Powyższe obejmuje szkody materialne oraz, w zakresie dozwolonym przez prawo, obrażenia ciała, nawet jeśli firma Electronic Arts została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. W niektórych krajach ograniczenie trwania gwarancji dorozumianej nie jest możliwe, w związku z czym powyższe ograniczenia mogą Cię nie dotyczyć. W takich przypadkach nasza odpowiedzialność jest ograniczona w największym możliwym zakresie w ramach obowiązującego ustawodawstwa. Niniejsza gwarancja zapewnia użytkownikom określone prawa. Dodatkowe prawa użytkownika mogą zależeć od kraju.

Czy artykuł był pomocny?

0% z 0 graczy uznało ten artykuł za pomocny.

To nie to, czego szukasz? Spróbuj wyszukać ponownie.

Czy artykuł był pomocny?

0% z 0 graczy uznało ten artykuł za pomocny.

X